2018-10-27 18:56:55: //m.facebook.com/profile.php?id=182476018522252 לידע כללי: ההילולא בתאריך כ - חשוון (תש''י).יהי רצון וזכות הצדיק המקובל רבי חיים חג'בי זצוק''ל יגן בעדנו ויתקבלו תפילותנו לפני אבינו שבשמים ברצון אמן כן יהי רצון.⚜סיפורים על ישועות בדף: -------------------------- {וכן כתוב במנחת אליעזר, וב-המר''ם שי''ק, ובמשנה ברורה, וה-המהרי''ל והב''ח, והחיי אדם, וכן מופיע בשו''ע והרמ''א, ובעוד מקומות כתוב כך}. סגולה נפלאה לישועות ולקיבול תפילות, ללכת להתפלל לקדוש ברוך הוא ליד קבר של צדיק אמת. וזכות הצדיק מסייעת. {??על פי הקבלה וחכמי ישראל: משעות הבוקר, כל אחד בשעה הנוחה לו. ??בע''ה מתפללים לבורא עולם בלב נכנע ונושעים. ?ובע''ה זה מפתח לישועות על ידי צדיק אמת זה. וכבר פורסמו ספורים רבים על הישועות? (בעיר פתח תקווה. הכניסה לבית העלמין מרחוב: בן ציון גליס). {ציר חייו מ 1865 עד 1949}. נשיא אב""ד במחוז כוולאן שבתימן, רב מקובל מגדולי חכמי תימן⚜ פורסם לזיכוי הרבים!! החודש מקדימים!!